IIsklup Lyts Begjin tefreden oer Toertocht Jan Durkspolder

IIsklup Lyts Begjin tefreden oer Toertocht Jan Durkspolder afgelopen zaterdag (zaterdag 4 december)

Maandag 6 december 2010

Tefreden oer toertocht: http://www1.omropfryslan.nl/75476/Tefreden-oer-toertocht.aspx

Vrijdag 3 december

Morgen (zaterdag 4 december 2010) familie schaats toertocht op de Jan Durkspolder.
Voor meer informatie: http://www.ijsclub-lytsbigjin.nl/tochten2010.html